KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ในหัวข้อ “Saving Energy and Environment”การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

วิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

กำลังเป็นที่จับตามองของคนทั้งโลก ทั้งเรื่องพลังงานทดแทน เรื่องขยะล้นเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย สำนักหอสมุดจึงจัดหาหนังสือทางด้านการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิธีต่างๆ ที่จะช่วยให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่

ท่านสามารถดูรายชื่อหนังสือได้ที่ http://kulc.lib.ku.ac.th/ureadหรือ www.facebook.com/kulibpr และทางเชื่อมชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

Comments are closed.