KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ในหัวข้อ “Good Heart for Life”

เรียนรู้การดูแลสุขภาพที่ดีและสมาร์ท

ด้วยหนังสือน่าอ่านมากมายที่สามารถหาอ่านได้ในสำนักหอสมุด แนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกายการใช้อาหารเสริมอย่างถูกวิธีด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพได้

สามารถดูรายชื่อหนังสือได้จอทัชสกรีน ณ ทางเชื่อมชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

Comments are closed.