KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
eBook Buffet แนะนำหนังสือ ebook ที่น่าสนใจในหัวข้อ “ด้านจิตวิทยา” จากโครงการ eBook Selection

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือ

ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ น่าอ่านด้านจิตวิทยาการเลี้ยงดู การสื่อสาร

สามารถดูรายชื่อหนังสือและสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดหนังสือเล่มที่ท่านสนใจ ได้ที่จอประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด มก.

Comments are closed.