KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
งดรับหนังสือบริจาค “ชั่วคราว”

สำนักหอสมุดงดรับบริจาคหนังสือใช้แล้ว“ชั่วคราว”

ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้เพื่อดำเนินการคัดแยกจัดประเภทหนังสือบริจาคที่คงค้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561 (หนังสือใช้แล้ว รวมหมายถึง วารสาร และสื่อโสตทัศนวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้ว)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันความรู้และมอบให้สำนักหอสมุดส่งต่อสิ่งดีๆ ไปยังผู้ที่ต้องการเผื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด…ด้วยดีเสมอมา

Comments are closed.