KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง Wiley Author Workshop

สำนักหอสมุดจัดบรรยาย Wiley Author Workshop

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักวิจัย เฉพาะในสาขา Material Sciences และสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องการตีพิมพ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการคัดเลือกวารสารในการตีพิมพ์

วิทยากร โดย Dr.BoWeng บรรณาธิการวารสารวิชาการทางด้าน Material Sciences จากสำนักพิมพ์ Wiley อาทิเช่น Advanced Materials, Advanced Energy Materials, Micromolecular Journals และ Journal of Applied Polymer Science

จัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.lib.ku.ac.th/wileyworkshop2018 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 (อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

Comments are closed.