KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โปรแกรมอบรมการรู้สารสนเทศ

สำนักหอสมุด ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าร่วมโปรแกรมอบรมการรู้สารสนเทศ ประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

10 ก.ย. 2561  เวลา 09.00 – 11.00 น.  การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านเกษตร (รุ่นที่ 1)

 • เป็นการแนะนำศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร 4 ศูนย์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรและสาขาอื่นๆ
 • สาธิตการสืบค้นคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร และคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลกระบือ และ Buffalo Bulletin

11 ก.ย. 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.  Wiley Author Workshop

 • เน้นเฉพาะในสาขา Material Sciences และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บรรยายเรื่องของการตีพิมพ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการคัดเลือกวารสารในการตีพิมพ์

18 ก.ย. 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.  การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่นที่ 2)

 • เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จัก วิธีการลงบรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • การนำโปรแกรม Endnote เพื่อช่วยในการจัดการรายการบรรณานุกรม
 • วิธีการส่งออกข้อมูล (Export Citation) จากฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อมาจัดรูปแบบบรรณานุกรมได้รวดเร็วและถูกต้อง

20 ก.ย. 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.  การใช้ฐานข้อมุล ScienceDirectและ SCOPUS

 • แนะนำการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ScienceDirect
 • การตรวจสอบค่า Q จากฐานข้อมูล Scopus เพื่อประกอบการทำวิจัย

21 ก.ย. 2561  เวลา 08.30 – 12.00 น.  การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (systematic Review)

 • อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย รวมถึงแหล่งสารสนเทศงานวิจัยที่น่าสนใจ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะหลักการใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานวิจัย

2 ต.ค. 2561  เวลา 09.00 – 11.00 น.  การสืบค้นฐานข้อมูล OPAC และการสืบค้นวิทยานิพนธ์ (รุ่นที่ 2)

 • อบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นหาทรัพยากรของสำนักหอสมุด ฐานข้อมูลสำนักสมุดพัฒนาขึ้นเอง และฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการเรียน การสอน และงานวิจัย

12 ต.ค. 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.  การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่นที่ 3)

 • เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จัก วิธีการลงบรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถการนำโปรแกรม Endnote มาช่วยในการจัดการรายการบรรณานุกรม วิธีการส่งออกข้อมูล (Export Citation) จากฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อมาจัดรูปแบบบรรณานุกรมได้รวดเร็วและถูกต้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติยา ขุมทอง e-mail : libkty@ku.ac.th โทร. 0 2942 8616 ต่อ 220สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training 

Comments are closed.