KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
บริการห้อง “Be Inspired”

สำนักหอสมุด

จัดพื้นที่ให้บริการรูปแบบใหม่ Co-working Space พื้นที่ที่ไม่ได้จำกัดแค่การอ่าน สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารใหม่) เพื่อเป็นพื้นที่นั่งอ่านและสร้างแรงบันดาลใจ อีกทั้งเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือประชุมแบบกึ่งทางการ โดยรูปแบบห้องมีบรรยากาศสบาย ผ่อนคลาย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ จอ LED กระดานอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น และปลั๊กไฟ เป็นต้น

  • อาจารย์สามารถนัดหมายนิสิตเพื่อใช้เป็นพื้นที่นำเสนอรายงาน ผลงาน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ หรือนัดประชุมกลุ่มสำหรับอาจารย์ นักวิจัย
  • ติดต่อสอบถาม หรือจองการใช้ห้องได้ที่ คุณชนารัตน์ ยิ้มแฉ่ง libcry@ku.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 217

Comments are closed.