KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ขอแจ้งเวลาให้บริการประจำปีการศึกษา 2561 // ปีการศึกษาภาคต้น

วันเวลา ให้บริการสำนักหอสมุด

6 สิงหาคม – 9 กันยายน 2561

จันทร์ – ศุกร์  8.00 – 20.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์  11.00 – 19.00 น.

10 – 30 กันยายน 2561   ขยายเวลาบริการช่วงสอบกลางภาค 

จันทร์ – ศุกร์  8.00 – 24.00 น.(เที่ยงคืน)

เสาร์ – อาทิตย์  9.00 – 19.00 น.

1 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561

จันทร์ – ศุกร์  8.00 – 20.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์  11.00 – 19.00 น.

26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561  ขยายเวลาบริการช่วงสอบปลายภาค

จันทร์ – ศุกร์  8.00 – 24.00 น.(เที่ยงคืน)

เสาร์ – อาทิตย์  9.00 – 19.00 น.

3 – 16 ธันวาคม 2561  ขยายเวลาบริการช่วงสอบปลายภาค

เปิดบริการ 24 ชม. 

จันทร์-ศุกร์  ตั้งแต่ 24.00 น. เป็นต้นไป เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านทั้ง 2 อาคาร และ ตั้งแต่เวลา 24.00 น. บริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

17 – 23 ธันวาคม 2561  ขยายเวลาบริการช่วงสอบปลายภาค

จันทร์ – ศุกร์  8.00 – 24.00 น.(เที่ยงคืน)

เสาร์ – อาทิตย์  9.00 – 19.00 น.

24 ธันวาคม 2561  8.00 – 20.00 น.

 

แจ้งปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 / ภาคต้น

วันเสาร์ที่ 8 ก.ย. 2561             วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 2561           วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 2561         ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต

วันพุธที่ 5 ธ.ค. 2561                วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 10 ธ.ค. 2561          วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

Comments are closed.