KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Click Here & LIB Service 4 U ออนทัวร์

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมสุดสนุก ได้ความรู้ ได้ของรางวัล […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้

สำนักหอสมุด เรียนเชิญ อาจารย์ นิสิต บุคลากร มก. ทดลองใช […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Electronic Resources Day

สำนักหอสมุด ขอเชิญอาจารย์ นิสิต เข้าร่วมกิจกรรม Electro […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม “เรื่องความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ”

สำนักหอสมุด เรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากร […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล

ทดลองใช้ฐานข้อมูลได้จากเว็บไซต์ห้องสมุด www.lib.ku.ac.t […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล

สำนักหอสมุด ได้สิทธิ์ทดลองใช้ฐานข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดแนะนำฐานข้อมูลที่น่าสนใจ

ฐานข้อมูล Science Reference Center ประกอบด้วยบทความฉบับ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแนะนำฐานข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

• ฐานข้อมูลทดลองใช้ Cambridge Journal Online  สำนักหอสม […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Search Explore and Share With Wiley Online Library

ขอเชิญนิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม Search Ex […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน Database of the Month : Gale Virtual Reference Library

ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารานุกรมและหนังสืออ้างอิงเฉพาะทางในท […]