KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Knowledge Repository) ที่ URL: http://kukr.lib.ku.ac.th

ในวาระ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักห […]

Categories: สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน “หนังสือในวาระพิเศษ ๗๒ ปี มก.”

ขอเชิญนิสิต บุคลากร มก. และศิษย์ มก. ตลอดจนผู้สนใจอ่าน  […]

Categories: การบริหารจัดการ | ปิดความเห็น บน ความคืบหน้าสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ดิฉัน นางวนิดา ศรีทองคำ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน | ปิดความเห็น บน เล่าสู่กันฟัง by Reader ครั้งที่ 3

สวัสดีค่ะ วันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากกิจกรรม Reading Fes […]

Categories: ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน การพัฒนาบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน บริการตอบ […]

เมื่อหลายวันก่อนได้นำเสนอการวิเคราะห์คำถามที่ผู้ใช้มาถา […]

Categories: การบริหารจัดการ, ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า : ประเภทคำถามและวิธีการให้บริการ

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า : ประเภทคำถามและวิธีการ […]

Categories: ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อแนะนำการใช้วารสาร
รายการบรรณานุกรมบทความ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อแนะนำการใช้วารสาร จัดขึ้นในวันที่ […]

Categories: การบริหารจัดการ, การบริหารทรัพยากรบุคคล, กิจกรรม, ฝ่ายบริการ, อบรม | ปิดความเห็น บน “พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ”

         สำนักหอสมุดได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร โดยการจ […]

ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต

วิถีชีวิต และแนวคิดใหม่แบบเกาหลีที่เห็นในบริการห้องสมุด […]