KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ขอแจ้งเวลาให้บริการประจำปีการศึกษา 2561 // ปีการศึกษาภาคต้น

วันเวลา ให้บริการสำนักหอสมุด 6 สิงหาคม – 9 กันยาย […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการ ดังนี้

วันเวลาให้บริการ ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน (4 มิ.ย. – 16 […]

Categories: สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในช่วงเปิดภาคฤดูร้อน ดังนี้

เวลาเปิดบริการประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในช่วงเปิดภาคฤดูร […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน เวลาให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม– มิถุนายน 2561

ขยายเวลาช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง วันท […]

Categories: ประกาศ, สำนักงานเลขานุการ | ปิดความเห็น บน เวลาให้บริการประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561

เวลาเปิดบริการ เดือนเมษายนช่วงเวลาปกติ  1 – 22 เมษายน 2 […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดแจ้งเวลาให้บริการเดือนมีนาคม – สอบปลายภาค 2561

ช่วงเปิดภาคการศึกษาปกติ วันที่ 8 ม.ค. – 20 พ.ค. 2561 จั […]

Categories: บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด ขอแจ้งเวลาให้บริการเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้

ช่วงขยายเวลา 24 ชั่วโมง 20 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560 เปิดให้บ […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการในช่วงเปิดภาคฤดูร้อน และเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้

สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการในช่วงเปิดภาคฤดูร้อน และเ […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งวันปิดบริการ ดังนี้

ช่วงปิดการศึกษาภาคต้น / 2559 ( ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 59 […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาช่วงสอบปลายภาค ตั้งแต่วันที่ 2-28 พ.ค. 2559 ดังนี้

วันที่ 2-4 พ.ค. 59 เปิดบริการ เวลา 8.00 – 24.00 น. วันท […]