KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: บริการห้องสมุด, ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน Oxford Scholarship Online: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
oxford-ebook-oso-logo

Oxford Scholarship Online เป็นฐานข้อมูลหนังสืออืเล็กทรอ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “e-Books recommended for You” ในหัวข้อ “วิศวกรรมศาสตร์”

e-Books recommended for You ประจำเดือนตุลาคม นี้ ขอนำเส […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “e-Books recommended for You” ในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อม”

e-Books recommended for You ประจำเดือนกันยายน นี้ ขอนำเ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “e-Books recommended for You” ในหัวข้อ “ด้านมนุษยศาสตร์”

e-Books recommended for You ประจำเดือนกรกฎาคม นี้ ขอนำเ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “e-Books recommended for You” ในหัวข้อ “ด้านประมง”

e-Books recommended for You ประจำเดือนมิถุนายน นี้ ขอนำ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “e-Books recommended for You” ในหัวข้อ “ด้านบริหาร”

e-Books recommended for You ประจำเดือนพฤษภาคมนี้ ขอนำเส […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “e-Books recommended for You ในหัวข้อ “การเกษตร”

กิจกรรม “e-Books recommended for You” ประจำ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “e-Books recommended for You ในหัวข้อ “สังคมศาสตร์”

กิจกรรม “e-Books recommended for You” ประจำ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Online Databases Quiz ครั้งที่ 6

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. ร่วมกิจกรรมสืบค้นฐานข้อมูลหนั […]

Categories: ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน Wiley E-books (A-B)
wiley-logo2

สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ […]