KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: การส่งเสริมการอ่าน, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ Sage Knowledge

Sage Knowledge เป็น eBook ที่มีเนื้อหาอ้างอิงจากคู่มือท […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจ “คณะสิ่งแวดล้อม” จากโครงการ eBook Selection

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม eBook Unlimited Reading

สำนักหอสมุด ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม eBook […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจ “คณะสังคมศาสตร์” จากโครงการ eBook Selection

สำนักหอสมุด ขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน ที่ได้รับการคัดเลื […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแนะนำฐานข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

• ฐานข้อมูลทดลองใช้ Cambridge Journal Online  สำนักหอสม […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Click ebook for more knowledge & Lib Service 2 you on tour.

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน Database of The Month : Taylor and Francis eBook, eJournal

Taylor and Francis สำนักพิมพ์ที่มีฐานข้อมูลหนังสือและวา […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Discover Knowledge with Kasetsart University & Wiley

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร มก. ร่วมสนุกกับกิจกรรมจากสำนัก […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน หนังสือในวาระพิเศษ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำเป็น eBook อ่านฟรีทุกที่ ทุกเวลา

ขอเชิญนิสิต บุคลากร มก. และศิษย์ มก. ตลอดจนผู้สนใจอ่าน […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด รับรางวัลชนะเลิศ “DISCOVER EBOOKS ON SCIVERSE SCIENCEDIRECT”

    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเ […]