KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: กิจกรรม, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมอบรมประจำเดือนมกราคม

หลักสูตรนักสืบค้นมืออาชีพ จัดขึ้นในวันที่ 12 – 13 […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X7”

สำนักหอสมุด มก. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โ […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมอบรมประจำเดือนพฤศจิกายน

ขอเชิญ อาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษต […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมอบรมประจำเดือนตุลาคม

* การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ปฏิวัติการทำงานวิจัย ด้ […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมอบรมเดือนกันยายน

กิจกรรมอบรมเดือนกันยายน การสืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษตร […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมอบรมประจำเดือนสิงหาคม

สำนักหอสมุด มก. จัดกิจกรรมอบรมประจำเดือนสิงหาคม 2559 * […]

Categories: กิจกรรม, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมอบรม ประจำเดือนกรกฎาคม

กิจกรรมอบรม ประจำเดือนกรกฎาคม • การอบรม EndNote X7 (รุ่ […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน อบรมการใช้โปรแกรม EndNote X7 ในหลักสูตร “EndNote X7 for International Students” (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

ขอเชิญนิสิตต่างชาติ และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกร […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมอบรมประจำเดือนเมษายน 2559

โปรแกรมอบรมประจำเดือนเมษายน 2559  • อบรมการสืบค้นเอกสาร […]

Categories: บริการวิชาการ, บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้ารับการอบรม “การสืบค้นสารสนเทศผ่านโปรแกรมสอนการรู้สารสนเทศ”

สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการปรับปรุง โปรแกรมสอนการรู้สารสนเ […]