รับสมัครนิสิต / นักเรียนสาธิตฯช่วยงาน
สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนจิตอาสาช่วยงาน
 กรุณาตรวจสอบวันที่ที่ต้องการช่วยงาน ซึ่งในแต่ละวันรับจำนวนสูงสุดได้ ได้ 10 คนวิธีการลงทะเบียน