การเสวนาเรื่อง "พลังงานนิวเคลียร์ในทศวรรษหน้า"
อ.วิทิต เกษคุปต์ ผู้มีประสบการณ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธินักเรียนทุนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
-  เอกสารประกอบการบรรยาย -

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

ตอนที่ 3