วิทยากรโดย คุณพิศาล แสงจันทร์ (ยอด) และคุณทายาท เดชเสถียร (บอล)

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4