วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรเครือข่ายคนไทยไร้พุง 

 ตอนที่ 1

 

 

  ตอนที่ 2

 

 

 ตอนที่ 3

 

 

 ตอนที่ 4