hul3

การเสวนาเรื่อง "ปรัชญาจีน : เข้าใจคนจีน เข้าใจระบบคิดของจีน"
โดย อ.ทองแถม นาถจำนง จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธินักเรียนทุนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5 

ตอนที่ 6 

 

ตอนที่ 7