hu06_150_150

การ เสวนาเรื่อง “2012...มหันตภัยธรรมชาติเปลี่ยนโลกจริงหรือ” วิทยากรโดย  ดร. สมิทธ ธรรมสโรช  ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทาง
 ด้านอุตุนิยมวิทยา  อุทกวิทยา  และธรณีวิทยาเป็นอย่างดียิ่ง

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3