วิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นที่จับจามองของคนทั้งโลก ทั้งเรื่องพลังงานทดแทน เรื่องขยะล้นเมือง

และอื่นๆอีกมากมาย สำนักหอสมุดจึงจัดหาหนังสือทางด้านการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิธีต่างๆ

ที่จะช่วยให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้เกิดแกคนรุ่นใหม่ ได้สามารถดูรายชื่อหนังสือได้ที่

http://kulc.lib.ku.ac.th/uread/ หรือ www.facebook.com/kulibpr และจอทัชสกรีน ณ ทางเชื่อมชั้น 1

อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ