ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติประกาศให้ปีพ.ศ.2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน

และประกาศให้วันที 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เป็น “วันรักการอ่าน”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยต่างๆพร้อมทั้งหน่วยงานสนับสนุน

จึงได้ร่วมกันสร้าง

ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

โดยมีเครือข่ายดังนี้

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หน่วยงานสนับสนุน

  • สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  • สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย