สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดปฏิทินกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:55:37
1.กิจกรรม การสืบค้น Ebook สำนักหอสมุดบอกรับ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564(11:00-12:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
2.กิจกรรม การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบการซ้ำของบทความ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564(10:00-11:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
3.กิจกรรม ประชุมคณะทำงานเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการต่อสาธารณะชนสถานีวิทยุมก. วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564(09:30-12:00) ณ ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ
4.กิจกรรม การสืบค้นฐานข้อมูล Citation Database และการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564(13:00-15:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
5.กิจกรรม อบรมการใช้ฐานข้อมูลของ สกอ. ปี 2564 รอบที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564(08:30-16:30) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
6.กิจกรรม อบรมการใช้ฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ Book Pro วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564(09:00-16:30) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
7.กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการตรวจการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564(13:30-15:30) ณ ห้องประชุม3 ชั้น4 อาคารเทพฯ
8.กิจกรรม อบรมการใช้ฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ Book Pro วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564(09:00-16:30) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
9.กิจกรรม การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564(13:00-16:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
10.กิจกรรม อบรมการใช้ฐานข้อมูลของ สกอ. ปี 2564 รอบที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564(08:30-16:30) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
11.กิจกรรม ประชุมคณะทำงานจัดการพลังงานฯ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564(09:30-12:00) ณ ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ
12.กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564(13:00-16:30) ณ ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ
13.กิจกรรม อบรมการใช้ฐานข้อมูลของ สกอ. ปี 2564 รอบที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564(08:30-16:30) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
14.กิจกรรม แสดงวิสัยทรรศ์หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564(14:00-16:30) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น5 อาคารเทพฯ
15.กิจกรรม อบรมการใช้ฐานข้อมูลของ สกอ. ปี 2564 รอบที่ 3 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564(08:30-16:30) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
16.กิจกรรม อบรมการใช้ฐานข้อมูลของ สกอ. ปี 2564 รอบที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564(08:30-16:30) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ


รายการกิจกรรมวันที่และเวลาจัดกิจกรรมสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับจำนวน
1
การสืบค้น Ebook สำนักหอสมุดบอกรับ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564(11:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
2
ประชุมคณะทำงานเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการต่อสาธารณะชนสถานีวิทยุมก. 5 มีนาคม พ.ศ. 2564(09:30-12:00) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 15 คน
3
การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบการซ้ำของบทความ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564(10:00-11:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
4
การสืบค้นฐานข้อมูล Citation Database และการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564(13:00-15:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
5
อบรมการใช้ฐานข้อมูลของ สกอ. ปี 2564 รอบที่ 1 15 มีนาคม พ.ศ. 2564(08:30-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 50 คน
6
ประชุมคณะกรรมการตรวจการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด 17 มีนาคม พ.ศ. 2564(13:30-15:30) ห้องประชุม3 ชั้น4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 16 คน
7
อบรมการใช้ฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ Book Pro 17 มีนาคม พ.ศ. 2564(09:00-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
8
อบรมการใช้ฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ Book Pro 18 มีนาคม พ.ศ. 2564(09:00-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
9
การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 19 มีนาคม พ.ศ. 2564(13:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
10
อบรมการใช้ฐานข้อมูลของ สกอ. ปี 2564 รอบที่ 2 22 มีนาคม พ.ศ. 2564(08:30-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 50 คน
11
ประชุมคณะทำงานจัดการพลังงานฯ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564(09:30-12:00) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 33 คน
12
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด 24 มีนาคม พ.ศ. 2564(13:00-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 15 คน
13
อบรมการใช้ฐานข้อมูลของ สกอ. ปี 2564 รอบที่ 3 29 มีนาคม พ.ศ. 2564(08:30-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 50 คน
14
แสดงวิสัยทรรศ์หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564(14:00-16:30) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น5 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 100 คน
15
อบรมการใช้ฐานข้อมูลของ สกอ. ปี 2564 รอบที่ 3 30 มีนาคม พ.ศ. 2564(08:30-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 50 คน
16
อบรมการใช้ฐานข้อมูลของ สกอ. ปี 2564 รอบที่ 3 31 มีนาคม พ.ศ. 2564(08:30-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 50 คน
17
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ไทยและต่างประเทศ 1 เมษายน พ.ศ. 2564(09:00-10:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
18
การสืบค้น OPAC และฐานข้อมูลห้องสมุด 7 เมษายน พ.ศ. 2564(10:00-11:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
19
การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 9 เมษายน พ.ศ. 2564(09:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
20
การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจการซ้ำของบทความ 19 เมษายน พ.ศ. 2564(14:00-15:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
21
การสืบค้น Citation Database และการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ 23 เมษายน พ.ศ. 2564(09:00-11:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
22
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด 28 เมษายน พ.ศ. 2564(13:00-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 15 คน
23
การสืบค้นฐานข้อมูล eBook ที่ห้องสมุดบอกรับ 29 เมษายน พ.ศ. 2564(10:00-11:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
24
การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(09:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
25
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(13:00-15:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
26
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(10:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
27
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ภาษไทยและต่างประเทศ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(10:00-11:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
28
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(13:00-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 15 คน
29
การสืบค้น OPAC และฐานข้อมูลห้องสมุด 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(10:00-11:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน