สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดปฏิทินกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:37:03


รายการกิจกรรมวันที่และเวลาจัดกิจกรรมสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับจำนวน
1
การสอนนิสิตเรื่องฐานข้อมูล (คณะศึกษาศาสตร์) 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561(13:00-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 30 คน
2
ศึกษาดูงานจากธนาคารออมสิน 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561(13:30-15:30) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
3
อบรมการใช้ฐานข้อมูล TERC และ Gale Lingo 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561(13:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 40 คน
4
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รุ่นที่ 2) 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
5
อบรมการใช้ฐานข้อมุูล IEEE 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(09:30-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
6
อบรมการใช้ฐานข้อมูลให้กับนิสิตคณะประมง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(11:00-12:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 30 คน
7
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก. ตรวจเยี่ยมสำนักหอสมุด 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(10:00-12:00) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 30 คน
8
สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(09:00-12:00) ห้องประชุม3 ชั้น4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 10 คน
9
อบรมการใช้ฐานข้อมุลให้กับนิสิตคณะประมง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(08:30-10:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
10
อบรมการสืบค้นฐานข้อมุล สาขานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(15:00-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 40 คน
11
การจัดการรูปแบบบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote อก. 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(13:00-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 49 คน
12
สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(09:00-12:00) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 10 คน
13
การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 2) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(13:00-15:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
14
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษตร (รุ่นที่ 2) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
15
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่น 4) 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(09:00-12:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
16
การสืบค้นฐานข้อมูล OPAC และการสืบค้นวิทยานิพนธ์ (รุ่นที่ 3) 11 มกราคม พ.ศ. 2562(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
17
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รุ่นที่ 3) 16 มกราคม พ.ศ. 2562(13:00-15:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
18
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่น 5) 22 มกราคม พ.ศ. 2562(13:00-16:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
19
การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 3) 28 มกราคม พ.ศ. 2562(13:00-15:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
20
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษตร (รุ่นที่ 3) 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
21
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่น 6) 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562(13:00-16:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
22
การสืบค้นฐานข้อมูล OPAC และการสืบค้นวิทยานิพนธ์ (รุ่นที่ 4) 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
23
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รุ่นที่ 4) 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
24
การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 4) 11 มีนาคม พ.ศ. 2562(13:00-15:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
25
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษตร (รุ่นที่ 4) 20 มีนาคม พ.ศ. 2562(13:00-15:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
26
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่น 7) 29 มีนาคม พ.ศ. 2562(13:00-16:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน