สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดปฏิทินกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:42:55
1.กิจกรรม ศึกษาดูงานโดยคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560(08:00-11:00) ณ ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ
2.กิจกรรม โครงการ You pick ... We buy ครั้งที่ 11 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ณ อื่น ๆ:ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
3.กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560(13:00-16:30) ณ ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารเทพฯ
4.กิจกรรม สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560(09:00-16:30) ณ ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
5.กิจกรรม English Friday วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560(09:00-15:00) ณ อื่น ๆ:เคาน์เตอร์บริการและห้องมินิเธียเตอร์
6.กิจกรรม ประชุมฝ่ายจัดการฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560(13:30-16:30) ณ ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารเทพฯ


รายการกิจกรรมวันที่และเวลาจัดกิจกรรมสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับจำนวน
1
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก 30 มีนาคม พ.ศ. 2560(13:00-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 35 คน
2
สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560(09:00-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 6 คน
3
โครงการ You pick ... We buy ครั้งที่ 11 30 มีนาคม พ.ศ. 2560(08:30-16:30) อื่น ๆ:ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บุคคลภายนอก 30 คน
4
ศึกษาดูงานโดยคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 30 มีนาคม พ.ศ. 2560(08:00-11:00) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 50 คน
5
English Friday 31 มีนาคม พ.ศ. 2560(09:00-15:00) อื่น ๆ:เคาน์เตอร์บริการและห้องมินิเธียเตอร์ บุคคลภายนอก 30 คน
6
ประชุมฝ่ายจัดการฯ ครั้งที่ 2/2560 31 มีนาคม พ.ศ. 2560(13:30-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 24 คน
7
พิธีเปิด Read@KU 3 เมษายน พ.ศ. 2560(08:30-16:30) อื่น ๆ:หอพัก/Too fast บุคคลภายนอก 50 คน
8
ประชุมฝ่ายจัดการ ฯ ครั้งที่ 1/2560 3 เมษายน พ.ศ. 2560(13:30-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 24 คน
9
ประชุมฝ่ายจัดการ ฯ ครั้งที่ 2/2560 4 เมษายน พ.ศ. 2560(09:30-16:30) ห้องประชุม4 ชั้น 2 อาคารช่วงฯ บุคคลภายนอก 24 คน
10
ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 5 เมษายน พ.ศ. 2560(13:00-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 30 คน
11
อบรมฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 เมษายน พ.ศ. 2560(18:00-20:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 15 คน
12
บรรยายฐานข้อมูลให้กับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์๋ 18 เมษายน พ.ศ. 2560(17:00-20:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 15 คน
13
Workshop Social Q & A: Agriculture 19 เมษายน พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
14
การสัมภาษณ์โครงการประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) 19 เมษายน พ.ศ. 2560(13:00-16:00) อื่น ๆ:ฝ่ายหอจดหมายเหตุ บุคคลภายนอก 6 คน
15
อบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced EndNote X7 20 เมษายน พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
16
ประชุมติดตามงานความร่วมมือสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน 20 เมษายน พ.ศ. 2560(13:30-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 15 คน
17
การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 3) 21 เมษายน พ.ศ. 2560(09:00-12:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
18
Reaxys Workshop: For Chemistry Researchers 21 เมษายน พ.ศ. 2560(13:00-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 20 คน
19
อบรมใช้ฐานข้อมูลสกอ.(EBSCO) 24 เมษายน พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
20
กิจกรรมวันคุณภาพสำนักหอสมุด ครั้งที่ 5 25 เมษายน พ.ศ. 2560(09:30-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 50 คน
21
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล 27 เมษายน พ.ศ. 2560(08:30-12:00) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 30 คน
22
English Friday 28 เมษายน พ.ศ. 2560(09:00-15:00) อื่น ๆ:เคาน์เตอรบริการและห้องมินิเธียเตอร์ บุคคลภายนอก 30 คน
23
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X7 (รุ่น 7) 28 เมษายน พ.ศ. 2560(09:00-12:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
24
โครงการวันคุณภาพสำนักหอสมุด ปี 2560 (ครั้งที่ 5) 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 30 คน
25
การอบรมการจัดทำ OP วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์งานบริการ ห้องสมุด 4 วิทยาเขต 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 60 คน
26
การสืบค้นฐานข้อมูล OPAC และการสืบค้นวิทยานิพนธ์ (รุ่นที่ 5) 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
27
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักสืบค้นมืออาชีพ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
28
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักสืบค้นมืออาชีพ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
29
English Friday 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560(09:00-15:00) อื่น ๆ:เคาน์เตอร์บริการและห้องมินิเธียเตอร์ บุคคลภายนอก 30 คน
30
อบรม Citation Database และการตีพิมพ์ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560(08:30-12:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
31
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X7 (รุ่น 8) 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560(13:00-16:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
32
อบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ (รุ่นที่ 24) 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 40 คน
33
อบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ (รุ่นที่ 24) 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 40 คน
34
การอบรมการจัดทำ OP วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์งานบริการ ห้องสมุด 4 วิทยาเขต 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 60 คน
35
อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560(09:00-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
36
อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560(09:00-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
37
อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560(09:00-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
38
อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560(09:00-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
39
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการบรรณานุกรมขั้นสูง (Advanced EndNote) 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
40
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X7 (รุ่น 9) 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560(09:00-12:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
41
English Friday 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560(09:00-15:00) อื่น ๆ:เคาน์เตอร์บริการและห้องมินิเธียเตอร์ บุคคลภายนอก 30 คน
42
การอบรมการจัดทำ OP วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์งานบริการ ห้องสมุด 4 วิทยาเขต 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 60 คน
43
กิจกรรมอบรม Update Database and Searching Skills 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
44
English Friday 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560(09:00-15:00) อื่น ๆ:เคาน์เตอร์บริการและห้องมินิเธียเตอร์ บุคคลภายนอก 30 คน
45
EndNote X7 for International Students 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
46
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลตามเงื่อนไขการบอกรับ (Database Searching Week ครั้งที่ 2) 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560(09:00-16:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
47
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลตามเงื่อนไขการบอกรับ (Database Searching Week ครั้งที่ 2) 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560(09:00-16:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
48
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รุ่นที่ 4) 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560(09:00-12:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
49
English Friday 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560(09:00-15:00) อื่น ๆ:เคาน์เตอร์บริการและห้องมินิเธียเตอร์ บุคคลภายนอก 30 คน
50
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X7 (รุ่น 11) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560(09:00-12:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
51
อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกและประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ 13 กันยายน พ.ศ. 2560(08:30-12:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
52
English Friday 15 กันยายน พ.ศ. 2560(09:00-15:00) อื่น ๆ:เคาน์เตอร์บริการและห้องมินิเธียเตอร์ บุคคลภายนอก 30 คน
53
ประชุมผู้บริหารและคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา 7 สถาบัน 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560(08:30-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 40 คน