สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดปฏิทินกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:25:48
1.กิจกรรม เยี่ยมชมดูงานโดย นิสิตจาก National Institute of Technology, Ariake College, Japan วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(14:45-15:30) ณ อื่น ๆ:สำนักหอสมุด
2.กิจกรรม สอนการสืบค้นฐานข้อมูล คณะสถาปัตรยกรรมศาสตร์ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:00-12:00) ณ ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
3.กิจกรรม สัมภาษณ์โครงการประวัติศาสตร์บอกเล่า วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-13:00) ณ อื่น ๆ:ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร
4.กิจกรรม ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานหอประวัติ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ อื่น ๆ:หอประวัติ มก.
5.กิจกรรม ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานหอประวัติ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ อื่น ๆ:หอประวัติ มก.
6.กิจกรรม ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานหอประวัติ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ อื่น ๆ:หอประวัติ มก.
7.กิจกรรม เยี่ยมชมดูงานโดย นิสิตจาก Okayama University, Japan วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(14:45-15:30) ณ อื่น ๆ:สำนักหอสมุด
8.กิจกรรม การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ
9.กิจกรรม การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ
10.กิจกรรม ประชุมห้องสมุดสีเขียวร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561(13:00-16:30) ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารเทพฯ
11.กิจกรรม สอนการสืบค้นฐานข้อมูลทางรัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:00-14:00) ณ ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
12.กิจกรรม การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ
13.กิจกรรม สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
14.กิจกรรม การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ
15.กิจกรรม การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ
16.กิจกรรม การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รุ่นที่ 1) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:00-11:00) ณ ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
17.กิจกรรม จัดงานวิจัยสินค้ากลุ่มปากกาของ บริษัท Double A วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:30-16:30) ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารเทพฯ
18.กิจกรรม สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
19.กิจกรรม การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ
20.กิจกรรม การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ
21.กิจกรรม สอนการจัดการรูปแบบบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:00-14:00) ณ ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
22.กิจกรรม การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ
23.กิจกรรม การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่น 1) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:00-12:00) ณ ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
24.กิจกรรม การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ
25.กิจกรรม การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ณ ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ
26.กิจกรรม กิจกรรม English Friday วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:00-15:00) ณ อื่น ๆ:เคาน์เตอร์บริการและห้องมินิเธียเตอร์


รายการกิจกรรมวันที่และเวลาจัดกิจกรรมสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับจำนวน
1
ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานหอประวัติ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) อื่น ๆ:หอประวัติ มก. บุคคลภายนอก 15 คน
2
เยี่ยมชมดูงานโดย นิสิตจาก National Institute of Technology, Ariake College, Japan 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(14:45-15:30) อื่น ๆ:สำนักหอสมุด บุคคลภายนอก 30 คน
3
เยี่ยมชมดูงานโดย นิสิตจาก Okayama University, Japan 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(14:45-15:30) อื่น ๆ:สำนักหอสมุด บุคคลภายนอก 15 คน
4
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
5
ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานหอประวัติ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) อื่น ๆ:หอประวัติ มก. บุคคลภายนอก 15 คน
6
ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานหอประวัติ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) อื่น ๆ:หอประวัติ มก. บุคคลภายนอก 15 คน
7
สัมภาษณ์โครงการประวัติศาสตร์บอกเล่า 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-13:00) อื่น ๆ:ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร บุคคลภายนอก 10 คน
8
สอนการสืบค้นฐานข้อมูล คณะสถาปัตรยกรรมศาสตร์ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:00-12:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 13 คน
9
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
10
สอนการสืบค้นฐานข้อมูลทางรัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:00-14:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 65 คน
11
ประชุมห้องสมุดสีเขียวร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561(13:00-16:30) ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 5 คน
12
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
13
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
14
สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 15 คน
15
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รุ่นที่ 1) 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
16
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
17
จัดงานวิจัยสินค้ากลุ่มปากกาของ บริษัท Double A 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:30-16:30) ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 12 คน
18
สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 5 คน
19
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
20
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
21
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
22
สอนการจัดการรูปแบบบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:00-14:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 65 คน
23
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่น 1) 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:00-12:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
24
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
25
กิจกรรม English Friday 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561(09:00-15:00) อื่น ๆ:เคาน์เตอร์บริการและห้องมินิเธียเตอร์ บุคคลภายนอก 30 คน
26
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
27
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 3 กันยายน พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
28
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 4 กันยายน พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
29
การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 1) 5 กันยายน พ.ศ. 2561(13:00-15:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
30
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 5 กันยายน พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
31
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 6 กันยายน พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
32
กิจกรรม English Friday 7 กันยายน พ.ศ. 2561(09:00-15:00) อื่น ๆ:เคาน์เตอร์บริการและห้องมินิเธียเตอร์ บุคคลภายนอก 30 คน
33
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 7 กันยายน พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
34
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 10 กันยายน พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
35
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษตร (รุ่นที่ 1) 10 กันยายน พ.ศ. 2561(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
36
ฝึกอบรมนิสิต ภ.วนผลิตภัณฑ์ 11 กันยายน พ.ศ. 2561(11:00-12:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 26 คน
37
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 11 กันยายน พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
38
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 12 กันยายน พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
39
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 13 กันยายน พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
40
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1/62 (ปีการศึกษา 2562) 14 กันยายน พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 240 คน
41
กิจกรรม English Friday 14 กันยายน พ.ศ. 2561(09:00-15:00) อื่น ๆ:เคาน์เตอร์บริการและห้องมินิเธียเตอร์ บุคคลภายนอก 30 คน
42
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่น 2) 18 กันยายน พ.ศ. 2561(13:00-16:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
43
อบรมการใช้ SciDirect และ SCOPUS 20 กันยายน พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 40 คน
44
บรรยาย การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีประบบ 21 กันยายน พ.ศ. 2561(08:00-12:00) ห้องประชุม3 ชั้น 4 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 40 คน
45
กิจกรรมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561 27 กันยายน พ.ศ. 2561(08:30-16:30) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 130 คน
46
การสืบค้นฐานข้อมูล OPAC และการสืบค้นวิทยานิพนธ์ (รุ่นที่ 2) 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
47
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่น 3) 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561(09:00-12:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
48
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รุ่นที่ 2) 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
49
การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 2) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(13:00-15:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
50
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษตร (รุ่นที่ 2) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
51
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่น 4) 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(09:00-12:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
52
การสืบค้นฐานข้อมูล OPAC และการสืบค้นวิทยานิพนธ์ (รุ่นที่ 3) 11 มกราคม พ.ศ. 2562(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
53
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รุ่นที่ 3) 16 มกราคม พ.ศ. 2562(13:00-15:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
54
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่น 5) 22 มกราคม พ.ศ. 2562(13:00-16:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
55
การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 3) 28 มกราคม พ.ศ. 2562(13:00-15:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
56
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษตร (รุ่นที่ 3) 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
57
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่น 6) 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562(13:00-16:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
58
การสืบค้นฐานข้อมูล OPAC และการสืบค้นวิทยานิพนธ์ (รุ่นที่ 4) 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
59
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รุ่นที่ 4) 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562(09:00-11:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
60
การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 4) 11 มีนาคม พ.ศ. 2562(13:00-15:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
61
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษตร (รุ่นที่ 4) 20 มีนาคม พ.ศ. 2562(13:00-15:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
62
การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่น 7) 29 มีนาคม พ.ศ. 2562(13:00-16:00) ห้องอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน