ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา
หัวหน้าฝ่าย ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านห้องสมุดเครือข่าย (นางสาวกิตติยา ขุมทอง) ประธานคณะทำงาน
นายพีรพัฒน์ ตุ้ยพิมาย คณะทำงาน (จัดสถานที่ ,ดูแลอาหารว่าง)
นายดุสิต ถวิลนอก คณะทำงาน (จัดสถานที่ ,ถ่ายภาพ)
นายสิงห์ทอง ครองพงษ์ คณะทำงาน (ถ่ายภาพ ,ถ่ายวีดีโอ ,ทำสื่อขึ้นเว็บไซต์)
นางสาววลฌา อาศัยผล คณะทำงาน (จัสถานที่ ,งานกราฟิก)
นายชาญณรงค์ เผือกพูลผล คณะทำงาน (พัฒนาเว็บไซต์ ,นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์)
นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์ คณะทำงาน (แปลงสื่อขึ้นเว็บไซต์ ,ดูแลสื่อ)
นายประเสริฐ ศิริถ้วยทอง คณะทำงาน (จัดสถานที่ ,ระบบอิเล็คทรอนิกส์)
นางสาวศิริรัตน์ จำแนกสาร คณะทำงาน
นางสาวสมใจ เพาพาน คณะทำงาน
นางสาวกรรยา คงขำ คณะทำงาน
นางสาวรัสรินทร์ เกตุชาติ คณะทำงานและเลขานุการ