การเสวนาเรื่อง Asean Move วิทยากรโดย อ.ส่าหรี สุฮาร์โย และ อ.วิเชียร อำพนรักษ์