พลังงานทดแทนและก้าวกระโดดของโลกปัจจุบัน โดย คุณสำเริง เกรียงปรารถนา