สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดปฏิทินกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07:17:40
1.กิจกรรม อบรมนิสิตสาขาพันธุวิศวกรรม วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565(09:00-12:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
2.กิจกรรม การสอนการเรียนรู้สารสนเทศตามคำขอ การสืบค้น e-book, e-journal คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565(13:00-16:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
3.กิจกรรม Scifinder-n Training วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565(09:00-12:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
4.กิจกรรม การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565(10:00-12:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
5.กิจกรรม การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565(13:00-16:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
6.กิจกรรม อบรมEnnote วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565(08:30-12:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
7.กิจกรรม การสืบค้น eBook ที่สำนักหอสมุดบอกรับ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565(14:00-15:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
8.กิจกรรม อบรมนิสิต ภ.พัฒนาผลิตภัณฑ์ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565(13:00-16:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
9.กิจกรรม Training: How to use Endnote... วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565(09:00-12:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ


รายการกิจกรรมวันที่และเวลาจัดกิจกรรมสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับจำนวน
1
อบรมนิสิตสาขาพันธุวิศวกรรม 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565(09:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 8 คน
2
การสอนการเรียนรู้สารสนเทศตามคำขอ การสืบค้น e-book, e-journal คณะศึกษาศาสตร์ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565(13:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 15 คน
3
Scifinder-n Training 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565(09:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 40 คน
4
การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565(10:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
5
การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565(13:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
6
อบรมEnnote 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565(08:30-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 20 คน
7
การสืบค้น eBook ที่สำนักหอสมุดบอกรับ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565(14:00-15:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
8
อบรมนิสิต ภ.พัฒนาผลิตภัณฑ์ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565(13:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 35 คน
9
Training: How to use Endnote... 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565(09:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 20 คน
10
อบรมเรื่องการใช้โปรแกรม Turnitin และ Endnote สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 กันยายน พ.ศ. 2565(09:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 40 คน
11
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8 กันยายน พ.ศ. 2565(10:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
12
ฝึกอบรมเรื่อง การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ให้นิสิต ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 12 กันยายน พ.ศ. 2565(11:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 26 คน
13
การสืบค้น OPAC ฐานข้อมูลห้องสมุด 19 กันยายน พ.ศ. 2565(14:00-15:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
14
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R 21 กันยายน พ.ศ. 2565(08:30-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
15
การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 22 กันยายน พ.ศ. 2565(13:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
16
ฝึกอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม EndNoteให้นิสิต ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 26 กันยายน พ.ศ. 2565(11:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 26 คน
17
การใช้ Citation Database และการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ 29 กันยายน พ.ศ. 2565(10:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
18
ฝึกอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม Turnitin ให้นิสิต ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565(11:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 26 คน