สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดปฏิทินกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 05:57:41


รายการกิจกรรมวันที่และเวลาจัดกิจกรรมสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับจำนวน
1
การสอนการรู้สารสนเทศ อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565(13:00-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
2
ฝึกงานนิสิต 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565(09:00-16:00) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 7 คน
3
ฝึกงานนิสิต 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565(09:00-16:00) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 7 คน
4
การสอนการรู้สารสนเทศ การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565(13:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
5
ประชุมคณะทำงานจัดการพลังงานฯ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565(09:30-12:00) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
6
ฝึกงานนิสิต 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565(09:00-16:00) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 7 คน
7
ฝึกงานนิสิต 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565(09:00-16:00) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 7 คน
8
การสอนการรู้สารสนเทศ การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565(13:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
9
ประชุมคณะกรรมการประชุมสำนัก 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565(09:00-13:00) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 20 คน
10
ฝึกงานนิสิต 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565(09:00-16:00) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 7 คน
11
การสอนการรู้สารสนเทศ อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจผลงานทางวิชาการ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565(10:00-11:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
12
สอนการรู้สารสนเทศตามคำขอ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565(13:00-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
13
การสอนการรู้สารสนเทศ อบรมการใช้ Citation Database 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565(14:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
14
การสอนการรู้สารสนเทศ การสืบค้น eBook ที่ห้องสมุดบอกรับ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565(14:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
15
ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565(09:00-16:00) ห้องStudio ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 2 คน
16
การสอนการรู้สารสนเทศตามคำขอ ภาควิชาประวัติศาสตร์ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565(13:00-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
17
สอนการรู้สารสนเทศรายปี การสืบค้น DB ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565(10:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน