สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดปฏิทินกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 22:50:34


รายการกิจกรรมวันที่และเวลาจัดกิจกรรมสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับจำนวน
1
EdPEx-รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาโครงการ KU Grow ครั้งที่ 8 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564(09:00-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 22 คน
2
EdPEx-รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาโครงการ KU Grow ครั้งที่ 9 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564(09:00-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 22 คน
3
EdPEx-รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาโครงการ KU Grow ครั้งที่ 10 20 มกราคม พ.ศ. 2565(09:00-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 22 คน