สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดปฏิทินกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:10:21
1.กิจกรรม การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(10:00-12:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
2.กิจกรรม การสืบค้นวิทยานิพนธ์ภาษไทยและต่างประเทศ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(10:00-11:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
3.กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(13:00-16:30) ณ ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ
4.กิจกรรม รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(13:00-16:30) ณ ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ
5.กิจกรรม การสืบค้น OPAC และฐานข้อมูลห้องสมุด วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(10:00-11:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ


รายการกิจกรรมวันที่และเวลาจัดกิจกรรมสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับจำนวน
1
การสืบค้นฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(10:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
2
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ภาษไทยและต่างประเทศ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(10:00-11:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
3
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(13:00-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 15 คน
4
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(13:00-16:30) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 20 คน
5
การสืบค้น OPAC และฐานข้อมูลห้องสมุด 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564(10:00-11:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 25 คน
6
ประชุมคณะทำงานจัดการพลังงานฯ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564(09:30-12:00) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 30 คน
7
อบรมการใช้ฐานข้อมูล Research Workflow 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564(13:00-15:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 30 คน
8
อบรมฐานข้อมูล Scopus for researchers 8 กันยายน พ.ศ. 2564(13:00-15:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 30 คน