สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดปฏิทินกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:58:15
1.กิจกรรม รอยืนยัน Workshop ระบบบันทึกข้อมูลของลูกค้าเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565(08:30-16:30) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
2.กิจกรรม การสอนการรู้สารสนเทศ อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจผลงานทางวิชาการ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565(10:00-11:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
3.กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศตามคำขอ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565(13:00-16:30) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
4.กิจกรรม การสอนการรู้สารสนเทศ อบรมการใช้ Citation Database วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565(14:00-16:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
5.กิจกรรม การบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ PDPA for Library (PDPA ข้อกฎหมายที่ควรรู้กับงานห้องสมุด) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565(08:30-12:30) ณ ห้องStudio ชั้น2 อาคารเทพฯ
6.กิจกรรม การสอนการรู้สารสนเทศ การสืบค้น eBook ที่ห้องสมุดบอกรับ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565(14:00-16:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
7.กิจกรรม ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565(09:00-16:00) ณ ห้องStudio ชั้น2 อาคารเทพฯ
8.กิจกรรม การสอนการรู้สารสนเทศตามคำขอ ภาควิชาประวัติศาสตร์ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565(13:00-16:30) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
9.กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศรายปี การสืบค้น DB ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565(10:00-12:00) ณ ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ


รายการกิจกรรมวันที่และเวลาจัดกิจกรรมสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับจำนวน
1
รอยืนยัน Workshop ระบบบันทึกข้อมูลของลูกค้าเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565(08:30-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 50 คน
2
การสอนการรู้สารสนเทศ อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจผลงานทางวิชาการ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565(10:00-11:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
3
สอนการรู้สารสนเทศตามคำขอ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565(13:00-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
4
การสอนการรู้สารสนเทศ อบรมการใช้ Citation Database 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565(14:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
5
การบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ PDPA for Library (PDPA ข้อกฎหมายที่ควรรู้กับงานห้องสมุด) 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565(08:30-12:30) ห้องStudio ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 100 คน
6
การสอนการรู้สารสนเทศ การสืบค้น eBook ที่ห้องสมุดบอกรับ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565(14:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
7
ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565(09:00-16:00) ห้องStudio ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 2 คน
8
การสอนการรู้สารสนเทศตามคำขอ ภาควิชาประวัติศาสตร์ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565(13:00-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
9
สอนการรู้สารสนเทศรายปี การสืบค้น DB ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565(10:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
10
อบรมการบันทึกผลงานสร้างสรรค์และขอมูลจดหมายเหตุในคลังความรู้ดิจิทัล มก. 19 มกราคม พ.ศ. 2566(09:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 40 คน
11
อบรมการบันทึกผลงานสร้างสรรค์และขอมูลจดหมายเหตุในคลังความรู้ดิจิทัล มก. 20 มกราคม พ.ศ. 2566(09:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 40 คน