ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565
อบรมนิสิตสาขาพันธุวิศวกรรม
17 สิงหาคม พ.ศ. 256509:00:00น.12:00:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก8 คน

-

-นิสิต ป.โท / เอก 

-การสืบค้นฐานข้อมูล การเขียนอ้างอิง การใช้โปรแกรม Endnote


สารภี สีสุขบริการ
สารภี สีสุข8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08:58:15
<<-BACK