ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
การสอนการรู้สารสนเทศ อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 256513:00:00น.16:30:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคคลภายนอก45 คน

-

-
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:13:22
<<-BACK