ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
การสอนการรู้สารสนเทศ การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 256513:00:00น.16:00:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก45 คน

-

-
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:46:21
<<-BACK