ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
การสอนการรู้สารสนเทศ อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจผลงานทางวิชาการ
13 ธันวาคม พ.ศ. 256510:00:00น.11:00:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก45 คน

-

-
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:54:12
<<-BACK