ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
การสอนการรู้สารสนเทศ การสืบค้น eBook ที่ห้องสมุดบอกรับ
20 ธันวาคม พ.ศ. 256514:00:00น.16:00:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก45 คน

-

-
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:01:52
<<-BACK