ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
การสอนการรู้สารสนเทศตามคำขอ ภาควิชาประวัติศาสตร์
21 ธันวาคม พ.ศ. 256513:00:00น.16:30:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก45 คน

-

-
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:30:27
<<-BACK