การเสวนาเรื่อง "ความสำเร็จ...อยู่แค่เอื้อม" วิทยากรโดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์