การเสวนาเรื่อง "พลังงานนิวเคลียร์ในทศวรรษหน้า"
อ.วิทิต เกษคุปต์ ผู้มีประสบการณ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธินักเรียนทุนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย