บันทึกรายการ Human Library เรื่อง จากโต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง สู่กินเนสบุึค โดยอาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต ผู้แปลวรรณกรรมญี่ปุ่นชื่อดัง พิธีกรโดย ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ณ ห้องโสตฯ 2 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด มก.เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554