วิทยากรโดย คุณพิศาล แสงจันทร์ (ยอด) และคุณทายาท เดชเสถียร (บอล)