การเสวนาเรื่อง "เรื่องเล่าชาวกรุงเก่า:น้ำกับวิถีชีวิตคนไทย"
โดย อ.สมบัติ พลายน้อย (ส. พลายน้อย) จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธินักเรียนทุนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย