การเสวนาเรื่อง "ปรัชญาจีน : เข้าใจคนจีน เข้าใจระบบคิดของจีน"
โดย อ.ทองแถม นาถจำนง จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธินักเรียนทุนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย