การเสวนา เรื่อง "ทำอย่างไรจะได้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น"  วิทยากรโดย คุณสุพัตรา โพธิ์ทอง