การเสวนาเรื่อง "เทคนิคการประหยัดพลังงานด้วยจิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ที่ทุกๆ คนทำได้ด้วยตนเอง"
อ.เชี่ยวเวทย์ ยิ้มศิริกุล จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธินักเรียนทุนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย